Η ΒIO-VITA έχοντας μια πείρα από το 1981 στον τομέα των βιολογικών τροφίμων έχει ως όραμα την διάθεση προϊόντων που προασπίζουν την υγεία και συντελούν με τον τρόπο παραγωγής και διάθεσης τους , στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Τα βιολογικά Τρόφιμα είναι ο συνδετήριος κρίκος μεταξύ φύσης και ανθρώπου διότι καλλιεργούνται και παρασκευάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο χωρίς  τη χρήση μεταλλαγμένων σπόρων, φυτοφαρμάκων ,χημικών λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων & χημικών συντηρητικών  ως τη στιγμή που θα φτάσουν στο κάθε νοικοκυριό, διατηρώντας όλα τα θρεπτικά συστατικά που μπορούν να δώσουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ασφαλείας τροφίμων το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000:2005 και σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.Και τα δυο συστήματα έχουν πιστοποιηθεί  από τον φορέα πιστοποίησης ΕQA (European Quality  Assurance Hellas). 

                                              

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πολιτική της εταιρείας BIOVITA Α.Ε.E. είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, διαθέτοντας προϊόντα  που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών και της νομοθεσίας.

Η εταιρεία είναι συνεπώς δεσμευμένη και στοχεύει πάντοτε στην διάθεση προϊόντων που:

§  συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς, διατάξεις που τα αφορούν

§  είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται

Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας της BIOVITA Α.Ε.E. είναι η ποιότητα και η ασφάλεια, η οποία πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα προδιαγραφών του (ποιοτικές, οικονομικές, αμεσότητα εκτέλεσης παραγγελιών). Για να επιτευχθούν τα παραπάνω όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και ελεγχόμενες.  

Η Διοίκηση αναγνωρίζει συνεπώς την αναγκαιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που θα εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 καθώς και την εγκατάσταση συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) όπου αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται οι κίνδυνοι με σκοπό την διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των προϊόντων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που εισάγει, συσκευάζει και εμπορεύεται η εταιρεία BIOVITA Α.Ε.E. από τις πρώτες ύλες και τα εισερχόμενα προϊόντα την συσκευασία που θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την τελική διάθεση στους πελάτες. Τα συστήματα αυτά θα βελτιώνονται διαρκώς για να καλύπτουν πάντοτε τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών καθώς και για να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής η διοίκηση της εταιρείας BIOVITA Α.Ε.E. αντιμετωπίζει κατάλληλα την επικοινωνία ενδοεταιρικά, με τους προμηθευτές της, τους υπεργολάβους, τους καταναλωτές, τις αρμόδιες αρχές και άλλους οργανισμούς που είναι δυνατό να σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την επικαιροποίηση του Σ.Δ.Α.Τ, ώστε να διασφαλίζεται η  διαθεσιμότητα και η επάρκεια της πληροφόρησης αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Επίσης παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών, τις εξελίξεις στην αγορά των τροφίμων καθώς και την νομοθεσία και τους κανονισμούς ώστε να είναι σε θέση να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:

·       βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών

·       άρτια και συνεπής διάθεση των προϊόντων

·       μείωση των παραπόνων καταναλωτών

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας καθώς επίσης και οι Δείκτες Ασφάλειας οι οποίοι παρακολουθούνται με ευθύνη του Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων και παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο των Ανασκοπήσεων του Σ.Δ.Π. και του Σ.Δ.Α.Τ. Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.

Η Διοίκηση της BIOVITA Α.Ε.E.  δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας  Τροφίμων (HACCP).

Οι τρεις πυλώνες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας – Ασφάλειας και συγκεκριμένα:

þ  η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,

þ  η ικανοποίηση του πελάτη και

þ  η διαρκής βελτίωση

είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην BIOVITA Α.Ε.E.